RSS
środa, 16 sierpnia 2017, 228 dzień roku, imieniny Joachima, Nory, Stefana
www.powiat-chelmno.pl
Znajdujesz się w: Start / Konkursy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Związek Powiatów Polskich

Konkursy

 
2016-10-18

Zarządzenie dyrektora PCPR w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 3/2016
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE
z dnia 18 października 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci”.


Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) a także Uchwały Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 i pełnomocnictwa znak: OR.A.0027.2.2016.EW z dnia 28 stycznia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z EFS.

§ 2.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§ 3.
1. Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).
2. Do oferty należy załączyć:
  1) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
    – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;
  2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta - pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;
  3) kserokopię statutu;
  4) szczegółowe programy tematyczne spotkań edukacyjnych;
  5) dokumentację potwierdzającą:
    a) doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem wszystkich ekspertów prowadzących spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci, w formie m.in. referencji, rekomendacji, kserokopii świadectwa pracy, kserokopii umowy o pracę, poświadczenia potwierdzenia działalności gospodarczej.
3. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4.
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pt: „Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci”, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1 lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 9 listopada 2016r. do godz. 15.00.
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
3. Oferty, które nie będą spełniać wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez komisję konkursową.
4. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie pod numerem telefonu: 56 677-24-25 lub 56 677-24-49.

§ 5.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016r. wynosi 10.350,00 zł.
2. W 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej: „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2015r.” udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł ze środków powiatu chełmińskiego.
3. W 2016r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej: „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2016r.” udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł ze środków powiatu chełmińskiego.
4. Wysokość dotacji może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania danych do konkursu ofert.

§ 6.
Zasady przyznawania dotacji:
1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
2) w konkursie może zostać wybrana tylko jedna oferta.

§ 7.
1. Zadanie będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy o realizacji zadania publicznego do dnia 16 grudnia 2016r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie a Zleceniobiorcą, sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

§ 8.
W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia trzech spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych do 14 dzieci w wymiarze min. 6 godzin dydaktycznych:
a) średnia liczba osób biorących udział w każdym spotkaniu to 30,
b) przeprowadzenie jednego spotkania obejmuje m. in. zapewnienie ekspertów, materiałów informacyjnych, sali oraz cateringu w trakcie trwania spotkania,
c) spotkanie powinno mieć charakter edukacyjny, przy udziale m.in. rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych instytucji wspierających rodziny i dzieci, osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego,
d) celem spotkania jest przede wszystkim propagowanie idei rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, przekazanie wiedzy na temat potrzeby tworzenia świadomej gotowości przyjęcia dziecka pozbawionego opieki rodziny naturalnej, zwiększenie wiedzy o potrzebie deinstytucjonalizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej,
e) szczegółowy program spotkań Zleceniobiorca zobowiązany jest załączyć do oferty realizacji zadania,
f) do przeprowadzenia każdego spotkania Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 ekspertów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej posiadających wykształcenie wyższe (preferowane: nauki o rodzinie, pedagogika, praca socjalna), wiedzę w zakresie tworzenia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.
g) zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna organizacyjnego spotkania oraz obsługi technicznej spotkania (min. 1 osoba),
h) spotkania prowadzone mają być w formie wykładu, prelekcji, prezentacji, dyskusji, panelu dyskusyjnego (zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wyboru konkretnych metod przeprowadzenia spotkania),
i) zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia listy obecności z tematyką spotkania,
j) obiekty, w których zorganizowane zostaną spotkania winny być położone na terenie gmin powiatu chełmińskiego, w tym jedno spotkanie w Gminie Miasto Chełmno i zapewniać salę wykładową dla min. 30 osób, wyposażoną m.in. w miejsca siedzące dla wszystkich uczestników spotkania, zaplecze sanitarne.

§ 9.
W ramach realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
1. zapewnienia dla każdego uczestnika spotkania edukacyjnego kompletu materiałów dydaktycznych, trwale oznakowanych logo przekazanym przez Zleceniodawcę,
2. postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, które są dostępne pod adresem programu RPO WKP 2014 – 2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl, a w szczególności do:
a) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem województwa kujawsko – pomorskiego oraz herbem Powiatu Chełmińskiego wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
b) umieszczenia, w miejscu realizacji zadania publicznego, plakatu powierzonego przez Zleceniodawcę,
c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji przynajmniej w formie słownej i odpowiedniego oznakowania, że projekt uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej,
d) zamieszczenia widocznej informacji w miejscu realizacji zadania publicznego ułatwiającej uczestnikom dotarcie na miejsce organizowanego spotkania,
e) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu spotkań,
f) zapewnienia cateringu/usługi gastronomicznej podczas trwania spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w formie serwisu kawowego i/lub lunchu.

§ 10.
Przy wyborze ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
4) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
5) w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 11.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie unieważni konkurs, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów formalnych.

§ 12.
Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 23 listopada 2016r. w następujących miejscach:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
2) na stronie internetowej: www.powiat-chelmno.pl, www.chelmnopcpr.republika.pl
3) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramach wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);
3) „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24.11.2015r.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Ewa Wirosławska

Dariusz Banach
 
BIP
ESP
Karty usług
Videorelacje
Fotogalerie
Archiwum wiadomości
Prognoza pogody
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 56 677 24 10, fax: +48 56 677 24 21, email: starostwo@powiat-chelmno.pl, http://www.powiat-chelmno.pl
NIP: 875-13-51-230, Regon: 871123202
Jesteś 341376
osobą, która odwiedza
ten portal
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x